Provozní řád

  1. V zátoce se mohou ubytovat pouze nájemci s řádně podepsanou smlouvou a po zaplacení ročního nájemného za stání. Každý ubytovaný obdrží po zaplacení číslo svého stání, které může využívat.
  2. Karavanová stání jsou v provozu od 1.4. do 31.10. příslušného kalendářního roku.
  3. Každý nájemce je povinen na svém stání a okolí udržovat pořádek, neodhazovat odpadky, nerušit okolní uživatele zátoky a svým chováním a nadměrným hlukem nerušit lesní zvěř v okolním lese. 
  4. Nájemci jsou povinni odvážet vyprodukovaný odpad na vlastní náklady.
  5. K parkování je nutné využívat vyhrazených prostor.
  6. Zákaz rozdělávání ohňů mimo vyznačené ohniště.
  7. Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární, hygienické a jiné obecně závazné právní předpisy a řídit se v případě potřeby pokyny pronajímatele. 
  8. Po ukončení nájmu je nájemce povinen vyklidit kompletně stání a předat jej v pořádku pronajímateli.
  9. Nájemce není oprávněn pronajímat objekt třetím osobám.