Provozní řád

1) V zátoce se mohou ubytovat pouze nájemci s řádně uhrazenou fakturou ročního nájemného za stání. Každý ubytovaný obdrží po zaplacení číslo svého stání, které může využívat. Nájemce není oprávněn pronajímat či půjčovat objekt třetím osobám.

2) Karavanová stání jsou v provozu od 1.4. do 31.10. příslušného kalendářního roku.
Každý nájemce je povinen na svém stání a okolí udržovat pořádek, neodhazovat odpadky, nerušit okolní uživatele zátoky a svým chováním a nadměrným hlukem nerušit lesní zvěř v okolním lese. 

3) Pro karavanová stání je povolená stanová předsíňka, jakékoliv další terénní úpravy, přístřešky, skladování stavebního materiálu apod. nejsou povoleny. Okolí karavanů prosím udržujte v čistotě.

4) Noční klid je od 24  hod. Děkujeme za jeho dodržování.

5) Nájemci jsou povinni odvážet vyprodukovaný odpad na vlastní náklady.

6) K parkování je nutné využívat vyhrazených prostor. Pokud za Vámi přijede návštěva vlastním automobilem, prosím parkujte vozy z důvodu omezených parkovacích míst za sebou.

7) Zákaz rozdělávání ohňů mimo vyznačené ohniště. Ohniště je určeno k opékání, neodhazujte do něj prosím žádné odpadky, plasty apod. 

8) Nájemce je povinen dodržovat bezpečnostní, protipožární, hygienické a jiné obecně závazné právní předpisy a řídit se v případě potřeby pokyny pronajímatele.
Každý karavan/přívěs musí být vybavený vlastním hasícím přístrojem. 

9)  Po ukončení nájmu je nájemce povinen vyklidit kompletně stání a předat jej v pořádku pronajímateli.

10) Pokud Vám dělají doprovod Vaši čtyřnozí miláčci, je nutné je mít vždy pod dozorem a důsledně po nich uklízet exkrementy. 

11) Prosíme šetřete vodou a důsledně zavírejte přívody vody. 

12) V areálu Bukovanské zátoky není dovoleno stanování.

13) Nesdělujte prosím číselný kód od příjezdové závory dalším osobám.